De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439
Kříž Emil
pp. 27-29

The complementary study of teaching of vocational subjects at the Institute of Education and Communication (IEC) at the Czech University of Agriculture in Prague also includes pedagogical practice at secondary agricultural, horticultural and forestry schools. Students of IEC, i.e. future teachers, should acquire experience and skills from their educational activity. During their teaching performance they should prove their pedagogical abilities and knowledge of vocational subjects of their specialisation.
Apart from their teaching performance in vocational subjects, the students also take part in teaching performance in the lessons of practical training. They should prove their pedagogical abilities and vocational skills in the teaching process. Vocational skills (mainly motoric) of some IVP students are not on required level. It seems that the previous studies, both on secondary and university levels, did not equip these students by the skills at the needed level. Although it is quite demanding, it is necessary to retain the lessons of practical training in the timetable of pedagogical practice. The mission of evaluation committee remains the same, i.e. to evaluate and judge most responsibly the final teaching performance in the lessons of practical training.

Key words: pedagogical practice, teaching performance, lessons of practical training, practical skills, teaching analysis


Slovenian:

Uspešnost poučevanja pri pouku praktičnega usposabljanja med pedagoško prakso IEC študentov

Dopolnilo izobraževanje poučevanja poklicnih predmetov na Inštitutu za izobraževanje in komunikacijo (IEC) na češki univerzi za kmetijstvo v Pragi vključuje tudi pedagoško prakso na srednjih kmetijskih, vrtnarskih in gozdarskih šol. Študenti IEC, torej bodoči učitelji morajo pridobiti izkušnje in znanje s področja izobraževalne dejavnosti. Med izobraževanjem morajo dokazati svoje pedagoške sposobnosti in znanje o poklicnih predmetov njihove specializacije. Poleg njihove učiteljske usposobljenosti v strokovnih predmetih, študentje sodelujejo tudi pri pouku praktičnega usposabljanja. Študentje morajo dokazati svoje pedagoške sposobnosti in poklicne veščine v učnem procesu. Poklicne spretnosti (predvsem motorika) nekaterih IVP študentov niso na zahtevani ravni. Zdi se, da jih študije na sekundarni in univerzitetni ravni te študente ni usposobil s spretnostmi na ustrezni ravni. Potrebno je ohraniti ure praktičnega usposabljanja v urniku pedagoške prakse. Poslanstvo ocenjevalnega odbora ostaja enak, torej ovrednotiti in presoditi odgovorno končne učni uspeh pri pouku praktičnega usposabljanja.

Ključne besede: pedagoška praksa; lastnosti poučevanja; pouk praktičnega usposabljanja; praktičnih spretnosti; analiza poučevanja


CITATED REFERENCES :

1. Cejpek, K., Daxnerová, O.: Videoprodukty a multimediálne technológie – systémový zdroj inovácie vo výučbe. In: Pedagogické rozhľady č. 5. Banská Bystrica: MC, 2002. ISSN 1335-0404.

2. Dytrtová, R.: Pedagogická praxe v přípravě učitelů odborných předmětů pro střední zemědělské a lesnické školy na ČZU v Praze. In: Sborník – III. celostátní konference: Pedagogická praxe, Praha: UK – PedF 2003 , s. 11 6 – 120, ISBN 80-7290-105-2.

3. Hrmo, R., Krelová, K.: Význam štýlov učenia vo vzdelávaní inžinierov - budúcich učiteľov. In Akademická Dubnica 2003. Bratislava: STU, 2003. s. 109 – 11 2. ISBN 80-227- 1915-3

4. Husa, J., 2005: Vývojové trendy v zemědělství a v zemědělském vzdělávání a jejich vliv na profesní přípravu zemědělce. In: Sborník ze semináře k 75. výročí organizované přípra vy učitelů pro zemědělské a lesnické školy. ČZU v Praze, KP, ISBN 80-213-1383-8, s. 17

5. Ivánek, M., Sandanusová, A., 2005, Niektoré možnosti využívania nových technológií v edukácii, Acta humanica 1/2005, FPV Žilinskej univerzity, ISSN 1336 – 5126

6. Krpálek, P.: Aktivizace studentů a integrace učiva při výuce didaktiky odborných předmětů. In: Sbornik z mezinárodní vědecké konference, SPU, Nitra, 2002, s. 177 - 181, ISBN: 80-8069-053-7

7. Kříž, E.: Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU, 2005, textová studijní opora, 64 s, ISBN 80-213-1322-6

8. Sudolská, M.:Niekoľko poznámok k vyučovaniu informatiky na základnej škole. In: Informatika v škole č. 17/1998. Bratislava: Ústav informácií a prognóz, 1998.

9. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon č. 561/2004 Sb.)

logo dg open        cm stacked 064 plain