De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439
Andreja BOREC, Antonin FLAMBARD and Karmen PAŽEK
pp. 32-36

Overgrowing of agricultural land is becoming the serious problem not only in Slovenia but also elsewhere in Europe although the reasons for overgrowing is not everywhere the same. Most frequent reasons stated for expansion of overgrowing areas in Slovenia are inconvenient natural conditions, socio-economic and political circumstances. Thus the efforts against overgrowing and understanding the background of the process are for particular importance.
In the study the relations between overgrowing areas and production system on mountain farms in Nord-east of Slovenia were estimated. For data analysis basic descriptive statistic was collected and carried out with the factor analysis. The data were processed with the program SPSS. The results obtained shows that the statistical significant correlations between overgrowing and some production system exist, although the results are rather unexpected. The highest correlations to overgrowing have the wood production, wood processing and field crops. All other production systems used in the study are not correlated to overgrowing with statistical significance. The scientific reasons of such research results are difficult to explain because of a rather small sample of farms and of poor expertises made on links and connections between overgrowing areas, natural conditions, production orientation and especially socio-economic conditions. This defect could be the topic for a more detailed research in the near future.

Key words: production system, mountain farms, overgrowing of agricultural land


Slovenian:

Povezava med pridelovalnimi sistemi in dinamiko zaraščanja kmetijskih zemljišč na slovenskih hribovskih kmetijah

Zaraščanje kmetijskih zemljišč postaja resen problem, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi. Vzrok za zaraščanje je seveda različen. Najpogostejši vzroki za širitev zaraščenih območij v Sloveniji so predvsem neugodne naravne danosti, socio-ekonomske in politične okoliščine. Posebej pomembna so prizadevanja proti zaraščanju površin in razumevanje ozadja procesa. V študiji so bile ocenjene povezave med zaraščenimi površinami in pridelovalnimi sistem na hribovskih kmetijah severno – vzhodne Slovenije. Za analizo podatkov je bila osnova opisna statistika, katera je bila nadgrajena s faktorsko analizo. Podatki so bili obdelani s programom SPSS. Dobljeni rezultati raziskave kažejo, da obstajajo statistično pomembne korelacije med zaraščanjem in nekaterimi pridelovalnimi sistemi. Najvišje korelacije z zaraščanjem se kažejo pri proizvodnji in predelavi lesa ter pridelavi kmetijskih pridelkov. Ostali analizirani pridelovalni sistemi ne kažejo statistične povezanosti s procesom zaraščanja. Zaradi majhnega vzorca kmetij, naravnih danosti, pridelovalnih sistemov na teh območjih in predvsem socio – ekonomskih razmer, je relativno otežena podrobnejša znanstvena razlaga. Vsekakor pa rezultati te raziskave lahko služijo kot nadaljnja podlaga dodatnim raziskavam s tega področja.

Ključne besede: pridelovalni sistemi / hribovske kmetije / zaraščanje kmetijskih zemljišč


CITATED REFERENCES :

1. Agriculture, Forestry and Food. http://www.uvi.si/eng/slovenia/publications/facts/agriculture/#012004 (2.12.2004).

2. Arhiv novic. Zaraščanje. http://www.radiokobarid.si/news/news_archive_show.php?file=arhiv/n_01302.txt. (3.12.2004).

3. Borec A. Okoljski indikatorji in trajnostni razvoj kmetijskega prostora. Univerza v Mariboru, Maribor 2003:1-16.

4. Brancelj I. Environmental protection aspects of Agriculture in landscape region of Slovenia. Geografski zbornik 1999:39:93.132p.

5. Committee of ICID (SINCID). http://www.icid.org/v_slovenia.pdf. 2004(2.12.2004).

6. Development Strategy of Slovenian agriculture. Ministry of Agriculture, Forest and Food. Ljubljana 1992:7-85.

7. Flambard A. Situation of the mountain farms facing overgrowing in Northeast Slovenia. ENSAR 151 - Genie de l’Environnement. Option Syst_me de Production et de Developpement Rural. Faculty of Agriculture. Maribor 2004;39p.

8. Glauben T, Tietje H, Vogel S. Farm succession Patterns in Northern Germany and Austria. Institut fur nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Wien, 2004;1-11.

9. Golob S, Hrustel-Majcen M, Cunder T. Raba zemljišč v zaraščanju v Sloveniji. Pap. present. at the IX. Tradicionalni posvet kmetijske svetovalne službe, Bled, nov. 21-22, 1994:89-98.

10. Grazing Helps to Maintain Boidiversity: http://www.nordgen.org/download/artikkel-nghnytt-eng-grassing.doc. 2004 (2.12.2004).

11. Hrvatin M, Perko D. Surface roughness and land use in Slovenia. Acta Geographica Slovenica 2003:43,2:33-70.

12. Hudoklin J. Regional Distribution of Landscape Types in Slovenia and Outstanding Landscapes of Slovenia. http://www.ibc.regione.emiliaromagna.it/en/ferrara.PDF. 2004 (8.12.2004).

13. Juvančič L. 1996: Regionalna politika Evropske unije in Slovenije –primerjalna in empirična analiza kazalcev gospodarske razvitosti podeželskih območij. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 1996;5- 98.

14. Bilten za prebivalce na območju regijskega parka Snežnik http://www.ilbis.com/spark/st7cl5.htm, 2004 (3.12.2004).

15. Kerbler B. Aplikativna razvojna tipologija hribovskih kmetijskih gospodarstev v občini Ribnica na Pohorju. Geografski vestnik 2003;1:103-116.

16. Kompan D, Pogačnik M, Vidrih T, Kotar M, Habe F. Small ruminants and sustainable agriculture –our expirience. Sheep and goat husbandry in the Central and Eastern European Countries - a struggle to survive. Budapest, 1997:67p.

17. Kovačič M. Socio-ekonomska in velikostna struktura kmetij v Sloveniji v obdobju 1981-1991 (socio-economic and size structure of farms in Slovenia in the period 1981-1991). Biotehni{ka fakulteta. Ljubljana, 1996:31-37.

18. Krajnc N. Forests and use of biomass in Slovenia. Wood energy 2003;2:29-32.

19. Land use in 2003. http://www.stat.si (2004)

20. Location of the studied region. http://www.zrc-sazu.si (2004)

21. Meze D. Mountain farms in Slovenia. Geographica Iugoslavica 1984;5:47-55.

22. Ministry of Agriculture, Forestry and Food. Rural development plan for the Republic of Slovenia 2004-2006. Ministry of Agriculture, Forestry and Food. Ljubljana, 2004.

23. Mrakič J. Analyses of changes of cultural Landscape: case study of Sv.Anton na Pohorju cadastral community. Master thesis. Polytechnic, Nova Gorica, 2001.

24. Natek M. Population of the mountain farms in Slovenia: A case study of the Pohorje mountains. Local Economy quarterly 1993;3,4:137-145.

25. Perpar A. Stanje in procesi v kmetijstvu v različnih tipih podeželskih območij v Sloveniji. Zbornik BF 2002;97,1:281-300.

26. Litsfeld K. Landskap, jordbrukare och miljo fore och efter EU - exempel fr_n Tjarstads socken i sodra Ostergotland. Thesis at the Advanced Course in Human Geography. http://www.humangeo.su.se/eng/publications/abstracts/2003-54.htm; 2003 (8.12.2004).

27. Talvik M. View of a non –U country. Actes de la Conference paneuropeenne sur l’agriculture et la biodiversite. Conference organisee par le Conseil de l’Europe en cooperation avec le Gouvernement fran_ais et le PNUE _ Paris, France, Paris, june 5-7, 2002.

28. Peterson U, Aunap R. Changes in agricultural land use in Estonia in the 1990s detected with multitemporal Landsat MSS imagery. Landscape and Urban Planning 1998;41:3,3:193-201.

29. Popisni list: http://www.agroport.si/download/pl_1-3.doc (3.12.2004).

30. Pogačnik M, Kompan D, Vidrih T, Kotar M, Matičič B. Recultivation of abandonned hilly karst grassland by sheep and goats. Sodobno kmetijstvo 1995;5:13-15.

31. Slovenia Agri-Food Country Profile. Statistical Overview. http://atnriae.agr.ca/europe/e3222.pdf#search='Slovenia%20AgriFood%20Country%20Profile,%2.2004 (2.12.2004).

32. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. http://www.stat.si, (8.12.2004).

33. Statistični urad Republike Slovenije. http://www.stat.si, 2004.

34. Rural areas news link. http://www.ieep.org.uk/PDFfiles/PUBLICATIONS/RuralAreasNewslink/Newslink8_GB.pdf , 2004.2004. http://www.rtd.si/slo/6op/podr/trajraz/globeko/gradivo/inc/Juntes-A11-TriCo-6FWLjubljana.pdf, 2004 (1.12.2004).

35. Red List of Plant and Animal Species in Denmark. http://www.sns.dk/netpub/rodliste/3summary.htm (8.12.2004).

36. Simončič P. Kobler A. Robek R. @gajnar L. Ocena emisij oz. ponora TGP za gozdarstvo ter spremembe rabe zemljišč. Monografija. Gozdarski Inštitut Slovenije. Ljubljana 1999;1-27.

37. Slovene Agriculture, Forestry and Food Industry in Figures. Ministry for Agriculture, Forestry and Food. Ljubljana 1999;17-25.

38. Statistical office of the Republic of Slovenia. Farm structure Survey, 2003. Rapid reports. Statistical office of the Republic of Slovenia. Ljubljana 2004;96:13:5-55.

39. Šalehar A, Kavčič S, Čepon M, Kompan D, Tomažič D, Žan M. Pomen Živalskih genskih virov in nacionalne prednostne naloge pri ohranjanju ter rabi v slovenskem kmetijstvu. Sodobno kmetijstvo 2004;37:1:15-17.

40. Vojvoda M, Senegačnik J. Problems of alpine economy in the Slovene Alps. Geogaphica Iuogoslavica 1984;5:57-53.

41. Zakon o gozdovih (Act on Forests) UL RS 30/1993.

42. Zakon o kmetijstvu (Agricultural act) UL RS 54/2000.

logo dg open        cm stacked 064 plain