De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439
Pavel Krpálek
pp. 5-8

Nowadays we live in the Information Age. It means that information is expanding at an unprecedented rate, and enormously rapid strides are being made in modern technology. Information sources are an important component of the didactic system, mainly concerning the content of education. They have a direct relation to information and communication technologies and to the non-material means of the education. Information and communication technologies are strong means for improving educational quality and didactic effectiveness too. Good information infrastructure and teachers ability for using information and communication technologies create basic conditions for the successful implementation of modern technologies. It is the challenge for educational system and it is needfulness integrate it. Students must become information skills and teachers must be able to create fit conditions for it. The new teacher`s role it is a support participation on the personal learner`s study efforts. Teacher in this conception must be only a facilitator of student learning rather than as presenter of ready-made information.
The paper defines the theoretical way out and topics for practical implementation this conception on the teacher training and here are concrete research results of the internal ad international research activities of the Institute of Education and Communication of the Czech University of Agriculture in Prague too.

Key words: Information and communication technologies, information skills, teacher training, teaching and learning, questionnaire search.


Slovenian:

Informacijske veščine v izobraževanju

Danes živimo v informacijski dobi. To pomeni, da se informacije širijo izjemno hitro in zelo hitro je napredoval razvoj sodobnih tehnologij. Informacijski viri so pomemben sestavni del didaktičnega sistema, predvsem v zvezi z vsebino izobraževanja. Imajo neposreden odnos do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter do nematerialnih sredstev za izobraževanje. Informacijske in komunikacijske tehnologije so močna sredstva za izboljšanje kakovosti izobraževanja in didaktično učinkovitost. Dobra informacijska infrastruktura in učiteljeva sposobnost za uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij tvorijo osnovne pogoje za uspešno uvajanje sodobnih tehnologij. Študenti morajo postati vešči informacijskih spretnosti in učitelji morajo biti sposobni ustvariti primerne pogoje za to. Nova učiteljeva vloga je sodelovanje in podpora pri študiju študentov. Učitelj v tem pojmovanju mora biti le moderator študentovega učenja in ne kot voditelj »pripravljenih« informacij.
Prispevek opredeljuje teoretično pot in teme za praktično izvajanje tega koncepta v usposabljanju učiteljev in predstavljeni so konkretni raziskovalni rezultati notranjih in mednarodnih raziskovalnih dejavnosti Inštituta za izobraževanje in komunikacije Češke kmetijske univerzi v Pragi.

Ključne besede: informacijske in komunikacijske tehnologije; informacijske spretnosti; usposabljanje učiteljev; poučevanje in učenje; iskanje vprašalnikov


CITATED REFERENCES :

1. Asztalos,O., Koudela, J., Rotport, M. Vybrané problémy z didaktiky ekonomických předmětů. Praha, VŠE, 1992, 136 s., ISBN 80-7079-362-7.

2. Dytrtová, R., Sandanusova, A., Reflexia chýb začínajúcich učitelov vo výuke. In: Sborník ze semináře k 75. výročí organizované přípravy učitelů pro zemědělské a lesnické školy, Praha, ČZU, 2005, s. 54 – 61, ISBN 80-213-1383-8.

3. Krelova, K.: Different Ways of Learning. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference COMAT-TECH 2004, Trnava, Slovak university of technology Bratislava, Slovakia, 14 – 15 October 2004, ISBN 80-227-211 7-4.

4. Krpalek, P.: Learning, teaching and information skills. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, Trnava, Slovak university of technology Bratislava, Slovakia, 14 – 15 October 2004, ISBN 80-227-211 7-4.

5.Križ, E.: Využití moderních metod a médií žáky středních škol při samostatném získávání a osvojování odborných informací. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Poslání učitele v učící se společnosti”, Praha, ČZU, 2000, s. 125 – 130, ISBN 80-213-0675-0.

6. Rotport, M.: Analýza učiva na zemědělských a lesnických oborech. In: Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr, Praha, FFÚ VŠE, 2002, s. 502 – 506, ISBN 80-245-0433-2.

7. Slavik, M. et al.: Využívání informačních technologií učiteli odborných předmětů. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 84/B, kód oboru 5803, Praha, Katedra pedagogiky ČZU, 2001, 39 s.

8. Vidal, M. et al.: Self-responsible learning, Comenius 2.1. Project “Enabling the learner to be responsible for his own learning“. Pedagogical guide, ENTER, Centre d´Experimantation Pédagogique of Florac, France, 2005, 189 s.

logo dg open        cm stacked 064 plain