De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439
Drahomíra Oudová
pp. 23-26

The research has been investigating social competence of students of a secondary technical and secondary pedagogical school. Social competence is the aptitude and effectiveness of one’s dealing with others in social interaction and has two important aspects: the quality of social relationships and good social skills. The quality of social relationships is dependent on good social skills and good social skills increase the quality of relationships. The both aspects are in mutual dependence, the one influencing the other. Good relationships strengthen good social skills and practising social skills increase the quality of relationships. Social relationships and social skills have the following levels: individual, family, peers, community. To judge the social competence, we have chosen the method of R. Riggio “Social Skills Inventory”. R. Riggio understands the social competence as a multidimensional construct that includes skills of receiving, decoding and understanding of social information together with other social skills as verbal and social expression, regulation of social behaviour and acting social roles (Riggio, 1986). His theory of Social Skills Inventory is based on the idea that social competence is a construct which covers basic communication skills. The method includes 90 self-evaluation items which are judged within six scales and the total forms the overall level of social competence. The research compares the results in particular scales and in the overall score of social competence according to various criteria: the type of school (technical, pedagogical), sex, the type of family (complete, incomplete), age and a number of brothers and sisters. The research data can help the management of faculties and teachers to develop social competence of students. The social competence plays an important role in the interaction of students and public. Students with higher level of social competence better understand the approaches and attitudes of public towards rural areas and community and have skills of competent and efficient presentation of agriculture in the society.

Key words: social competence, social relationships, verbal and emotional expression, regulation of social behaviour, communication skills, interaction between a student and public, presentation of agriculture


Slovenian:

Razlika socialnih kompetenc med študenti tehniških in humanističnih šol

Raziskava je proučevala socialne kompetence učencev srednje tehnične in pedagoške šole. Socialna kompetenca je sposobnost in uspešnost lastnega udejstvovanja z drugimi, s pomočjo socialnih interakcij in ima dva pomembna vidika: kakovost družbenih odnosov in dobre socialne spretnosti. Kakovost odnosov je odvisna od dobrih socialnih spretnosti in dobre socialne spretnosti povečajo kakovost odnosov. Oba vidika sta v medsebojni odvisnosti, eden vpliva na drugega. Dobri odnosi krepijo dobre socialne spretnosti in izvajanjem socialnih spretnosti poveča kakovost odnosov. Socialni odnosi in socialne spretnosti imajo naslednje ravni: individualno, družinsko, vrstniki, skupnost. Za ocenjevati socialne kompetence smo izbrali metodo R. Riggio "seznam socialnih spretnosti". R. Riggio razume socialne kompetence kot večdimenzionalni produkt, ki vključuje znanje, ki ga prejme, prepoznavanje in razumevanje družbenih informacij skupaj z drugimi socialnimi veščinami kot so verbalno in socialno izražanje, regulacija socialnega obnašanja in delovanje družbenih vlog (Riggio, 1986). Njegova teorija socialnih veščin temelji na ideji, da je socialna kompetenca »konstrukt«, ki zajema osnovne komunikacijske spretnosti. Metoda vključuje 90 postavk samoevalvacije, ki so ocenjene v šestih lestvicah in skupnih oblik splošne socialne kompetence. Raziskava primerja rezultate na posameznih lestvicah in skupno oceno socialnih kompetenc po različnih kriterijih: vrsta šole (tehnična, pedagoška), spol, tip družine (popolna, nepopolna), starost in število bratov ter sester. Podatki raziskav lahko pomagajo pri upravljanju fakultete in učiteljem za razvijanje socialnih veščin študentov. Socialna kompetenca ima pomembno vlogo pri interakciji študentov in javnosti. Študenti z višjo stopnjo socialnih kompetenc imajo boljše razumevanje pristopov in odnos javnosti do podeželskih območij ter skupnosti in imajo spretnosti ter znanja za učinkovito predstavljanje kmetijstva v družbi.

Ključne besede: socialne kompetence; socialni odnosi; verbalno in čustveno izražanje; ureditev socialnega vedenja; komunikacijske spretnosti; interakcija med učencem in javnostjo; predstavitev kmetijstva


CITATED REFERENCES :

1. Canto - Sperber M., Dupuy J.P. Competencies for the Good Life and the Good Society. In D.S.Rychen, L.H.Salganik (Ed.) A Conceptual Clarifikation. Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publisher 2001.

2. Goleman, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus 1997.

3. Goleman, D. Práce s emoční inteligencí. Praha: Columbus 1999.

4. Goody, J. Competencies and Education: Contextual Diversity In D.S.Rychen, L.H.Salganik (Ed.) A Conceptual Clarifikation. Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publisher 2001.

5. Riggio, R.E. Social Skills Inventory. Manual, research edition.Palo Alto: Consulting Psychologists Press 1989.

6. Smekal, V. Sociální kompetence (sociálně psychologická způsobilost) a její rozvíjení. Psychologické texty, Filozofická fakulta MU Brno: 1995, číslo 5.

7. Ústav pro informace ve vzdělávání 2003. Překlad Key Competencies. A developing concept in general compulsory education. EURYDICE 2002.

8. Weinert F., E. Concept of Competence. In D.S.Rychen, L.H.Salganik (Ed.) A Conceptual Clarifikation. Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publisher 2001.

logo dg open        cm stacked 064 plain