De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439

Miroslav REDNAK, Tina VOLK and Emil ERJAVEC
pp. 39-47

ABSTRACT

The purpose of the paper is to assess the impact of introducing the Common Agricultural Policy on Croatian agriculture and on individual production sectors. The scenario analysis is made using a static deterministic model which simulates the changes brought about by the differences in prices and budgetary transfers. Compared to the base year, the total agricultural budget is estimated to increase by around 40 % in the first year after the accession and by almost 70 % in the fourth year, after the expiry of the transitional period. The aggregate prices in agriculture are expected to drop by around 4 % after the accession. According to the optimistic scenario, the revenues are expected to slightly increase (by around 1%), and by a pessimistic scenario, revenues could drop substantially (by around 13 %). The revenues in crop production are expected to remain at the same level also after the accession. Revenues in livestock production are expected to drop according to all scenarios. The largest drop in revenues is expected in pig and milk production.

Key words: Croatian agriculture, European Union accession, Economic Accounts for Agriculture


Slovenian:

Ali pristop k Evropski uniji bistveno spremeni gospodarske razmere v hrvaškem kmetijstvu: ocena učinka za ključne proizvodne sektorje na podlagi statičnega determinističnega modeliranja na kmetijah

Namen prispevka je oceniti vpliv uvedbe skupne kmetijske politike na Hrvaško kmetijstvo in na posamezne proizvodne sektorje. Analiza scenarijev je narejena z uporabo statičnega determinističnega modela, ki simulira spremembe, ki so jih prinesle razlike v cenah in proračunskih transferjih. V primerjavi z izhodiščnim letom, je skupni kmetijski proračun v prvem letu po pristopu ocenjen na povečanje za okoli 40%, ter na povečanje za skoraj 70% po izteku prehodnega obdobja. Agregirane cene v kmetijstvu naj bi se znižala za okoli 4% po pristopu. Po optimističnem scenariju, se pričakuje, da se bodo prihodki nekoliko povečali (za približno 1%), in s pesimističnega scenarija, bi prihodki občutno padli (za približno 13%). Pričakuje se, da bodo prihodki iz rastlinske pridelave ostali na isti ravni tudi po pristopu. Pričakuje pa se padec prihodkov v živinoreji ne glede na scenarije. Največji padec prihodkov se pričakuje v prašičereji in mlečni proizvodnji.

Ključne besede: Hrvaško kmetijstvo / pristop k Evropski uniji / ekonomski izračuni za kmetijstvo


CITATED REFERENCES :

 1. Banse M. Macroeconomic Implications of EU Accession. In: Tangerman  S, Banse M. (eds). Central  and  East European Agriculture in an expanding European Union. CAB International, Wallingford, USA, 2000;133-156.
 2. DZS RH. Broj stoke i peradi – Stanje 1. prosinca 2009. Priopćenje  Br.  1.1.22 (6.4.2010). Državni  zavod  za statistiku  Republike  Hrvatske,  2010a.  Available on: http://www.dzs.hr/ (14.6.2012).
 3. DZS RH. Biljna proizvodnja  u  2009. Priopćenje  Br. 1.1.14 (10.5.2010). Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010b. Available on: http://www.dzs.hr/ (26.5.2012).
 4. DZS RH. Ekonomski računi u poljoprivredi. Baze podataka  (20.12.2010). Državni  zavod  za  statistiku Republike Hrvatske, 2010c. Available on: http://www. dzs.hr/ (21.5.2012).
 5. DZS RH. 11.1. Bruto domaći proizvod, godišnji obračun (Prosječni mjesečni tečaj HRK/EUR). Statistički ljetopis 2010 (prosinac 2010). Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010d. Available on: http://www. dzs.hr/ (21.5.2012)
 6. DZS RH. Prosječne proizvođačke cijene izabranih poljoprivrednih proizvoda. Priopćenje Br. 1.1.18 (23.12.2009) i Br. 1.1.4 (28.2.2011). Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2011. Available on: http:// www.dzs.hr/ (1.6.2012).
 7. Erjavec E, Rednak M, Volk T. The European  Union enlargement - the case of agriculture in Slovenia. Food policy. 1998;23:395-409.
 8. Erjavec E. The role of institutions  in the negotiations for accession to the European Union. In: Huylenbroeck G, Verbeke W, Lauwers L. (eds.). Role of institutions in rural policies and agricultural markets. Elsevier, Boston, USA, 2004:61-73.
 9. Erjavec E, Donnellan T, Kavčič S. Outlook for CEEC agricultural markets after EU Accession. East. Europ. Econ., 2006;44:83-103.
 10. Erjavec E. The EU common  agricultural  policy and western Balkans integration process and tasks. In: Ševarlić M, Tomić D. (eds.). Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe : proceedings of plenary papers and abstracts. Zemun: Serbian   Association   of   Agricultural   Economists, 2007:39-43.
 11. Erjavec E, Rednak M, Volk T. Hrvatski pristup u EU - prva ocjena učinaka pristupa na prihode u poljoprivredi. MPRRR, Zagreb, 2011.
 12. Eurostat. Selling prices of agricultural products (absolute prices), land  prices and  rents.  Statistics/Agriculture/ Database/Agricultural prices and price indices, 2011. Available on: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/agriculture/data (4.5.2011).
 13. Garzon I. Reforming the Common Agricultural Policy: History of a Paradigm Change. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006.
 14. Ministry for agriculture, food and rural development Republic Croatia (MAFRD): Realisation and plan for budgetary resources for agricultural policy measures 2009-2015, internal sources, 2011.
 15. Moyer W, Josling T. Agricultural Policy Reform. Politics and process in the EU and US in the 1990. Burlington: Ashgate, 2002.
 16. Muench W. Effects of CEEC-EU accession on agricultural markets in the CEEC and on government expenditure. In: Tangerman S, Banse M. (eds.). Central and Eastern European agriculture in an expanding European Union. Wallingford, CAB International, 2000:113-132.
 17. Swinnen J.F.M. (ed.). The perfect storm - The Political Economy  of  the  Fischler Reforms of  the  Common Agricultural Policy. Brussels, Centre for European Policy Studies (CEPS), 2008;184 pp.
 18. Tracy M. Agricultural policy in the European Union and other market economies. 2nd Edition. La Hutte: Agricultural Policy Studies, 1997.
 19. Volk T. Uticaj agrarne politike na razvoj poljoprivrede Slovenije u periodu tranzicije i uključenja u Evropsku uniju  [dissertation].  (The agricultural policy impacts on   development   of   Slovenian  agriculture   in   the period  of transition  and  accession to  the  European Union). Beograd: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2004.

logo dg open        cm stacked 064 plain